Giải Bài 6.25 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x biết:a)5/9 - x = -3/9; b) x+-7/13 = -21/13

Đề bài

Tìm x biết:

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{9} - x = \frac{{ - 3}}{9};\\b)x + \frac{{ - 7}}{{13}} = \frac{{ - 21}}{{13}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ 2 phân số có cùng mẫu số

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{9} - x = \frac{{ - 3}}{9};\\x = \frac{5}{9} - (\frac{{ - 3}}{9})\\x = \frac{8}{9}\\b)x + \frac{{ - 7}}{{13}} = \frac{{ - 21}}{{13}}\\x = \frac{{ - 21}}{{13}} - (\frac{{ - 7}}{{13}})\\x = \frac{{ - 14}}{{13}}\end{array}\)  

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close