Giải Bài 6.22 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính:

Đề bài

Thực hiện phép tính:

\(\begin{array}{l}a)\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{{ - 3}}{{32}};\\b)\frac{{ - 5}}{7} - \frac{3}{8} + \frac{1}{{28}}.\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu số các phân số để đưa các phân số về dạng các phân số có cùng mẫu dương.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{3}{4} + \frac{1}{2} + \frac{{ - 3}}{{32}} = \frac{{24}}{{32}} + \frac{{16}}{{32}} + \frac{{ - 3}}{{32}} = \frac{{37}}{{32}};\\b)\frac{{ - 5}}{7} - \frac{3}{8} + \frac{1}{{28}} = \frac{{ - 40}}{{56}} - \frac{{21}}{{56}} + \frac{2}{{56}} = \frac{{ - 59}}{{56}}.\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close