Giải Bài 3.8 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định phần dấu và phần số tự nhiên của mỗi số nguyên sau: -58; +207; -986; 2 023.

Đề bài

Xác định phần dấu và phần số tự nhiên của mỗi số nguyên sau: -58; +207; -986; 2 023.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với n là số nguyên dương thì:

+Số nguyên –n có phần dấu là - ; phần số tự nhiên là n

+Số nguyên n (hay +n) có phần dấu là + ; phần số tự nhiên là n

Lời giải chi tiết

Ta được

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close