Giải Bài 3.6 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự tăng dần: M = {x ∈ Z| x có tận cùng là 2 và -15 < x ≤ 32}

Đề bài

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự tăng dần:

M = {x ∈ Z| x có tận cùng là 2 và -15 < x ≤ 32}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả lại tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử: Các phần tử được liệt kê 1 lần, đặt trong dấu ngoặc{}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

Lời giải chi tiết

Các số nguyên có chữ số tận cùng là 2 thỏa mãn -15 < x ≤ 32 là: - 12; - 2; 2; 12; 22; 32

Do đó x ∈ {- 12; - 2; 2; 12; 22; 32}

Mà x ∈ M nên ta được M = {- 12; - 2; 2; 12; 22; 32}

Vậy M = {- 12; - 2; 2; 12; 22; 32}.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close