Giải Bài 1.68 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi P là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 3 nhưng không lớn hơn 9. a) Mô tả tập hợp P bằng hai cách; b) Biểu diễn các phần tử của tập P trên cùng một tia số.

Đề bài

Gọi P là tập hợp các số tự nhiên lẻ, lớn hơn 3 nhưng không lớn hơn 9.

a) Mô tả tập hợp P bằng hai cách;

b) Biểu diễn các phần tử của tập P trên cùng một tia số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Liệt kê các phần tử của tập hợp( mỗi phần tử được liệt kê 1 lần, liệt kê trong dấu{}, các phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ;

+ Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Lời giải chi tiết

a) Các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 nhưng không lớn hơn 9 (nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 9) là: 5; 7; 9

Ta viết tập hợp P bằng hai cách như sau:

+) Cách 1: P = {5; 7; 9}

+) Cách 2: P = { x ∈ N| x lẻ và 3 < x ≤ 9}

b) Biểu diễn các phần tử P trên cùng một tia số là:

Điểm A biểu diễn số 5, điểm B biểu diễn số 7 và điểm C biểu diễn số 9.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close