Giải Bài 1.71 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số tự nhiên chẵn có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5.

Đề bài

Tìm các số tự nhiên chẵn có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét bộ 3 chữ số có tổng là 5( chữ số hàng trăm khác 0; chữ số hàng đơn vị chẵn)

Lời giải chi tiết

Phân tích 5 thành tổng của ba chữ số, ta có:

5 = 0 + 0 + 5 = 0 + 1 + 4 = 0 + 2 + 3 = 1 + 1 + 3 = 1 + 2 + 2

Trường hợp 1: 5 = 0 + 0 + 5, ta được số chẵn là 500 

Trường hợp 2: 5 = 0 + 1 + 4, ta được số chẵn là 104; 140; 410

Trường hợp 3: 5 = 0 + 2 + 3, ta được số chẵn là 230; 320; 302

Trường hợp 4: 5 = 1 + 1 + 3, không có số chẵn 

Trường hợp 5: 5 = 1 + 2 + 2, ta được số chẵn là 122; 212

Vậy các số cần tìm là: 500; 104; 140; 410; 230; 320; 302; 122; 212.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close