Giải Bài 1.75 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đặt tính nhân để tính tích a. 254, bạn Quang đã viết các tích riêng thẳng cột: chữ số hàng đơn vị dưới chữ số hàng đơn vị; chữ số hàng chục dưới chữ số hàng chục; … nên nhận được kết quả là 13 783. Nếu đặt tính đúng thì kết quả phải bằng bao nhiêu?

Đề bài

Khi đặt tính nhân để tính tích a. 254, bạn Quang đã viết các tích riêng thẳng cột: chữ số hàng đơn vị dưới chữ số hàng đơn vị; chữ số hàng chục dưới chữ số hàng chục; … nên nhận được kết quả là 13 783. Nếu đặt tính đúng thì kết quả phải bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bạn viết các tích riêng thẳng cột nên 13 783 là tổng các tích riêng

Lời giải chi tiết

Bạn Quang đã viết các tích riêng thẳng cột: chữ số hàng đơn vị dưới chữ số hàng đơn vị; chữ số hàng chục dưới chữ số hàng chục; … Do bạn viết các tích riêng thẳng cột nên 13 783 là tổng các tích riêng.

Ta có tổng các tích riêng là: 

a. 2 + a. 5 + a. 4 = a. (2 + 5 + 4) = a. 11. 

Do đó: a. 11 = 13 783

Suy ra a = 13 783: 11 = 1 253

Tích đúng là 1 253. 254 = 318 262

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close