Giải Bài 1.70 trang 29 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số tự nhiên lẻ có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5.

Đề bài

Tìm các số tự nhiên lẻ có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét bộ 3 chữ số có tổng là 5( chữ số hàng trăm khác 0, chữ số hàng đơn vị lẻ)

Lời giải chi tiết

Phân tích 5 thành tổng của ba chữ số, ta có:

5 = 0 + 0 + 5 = 0 + 1 + 4 = 0 + 2 + 3 = 1 + 1 + 3 = 1 + 2 + 2

Trường hợp 1: 5 = 0 + 0 + 5, ta được số 500 (loại vì 500 không phải là số lẻ)

Trường hợp 2: 5 = 0 + 1 + 4, vì số cần tìm là số lẻ nên chữ số hàng đơn vị phải là 1, mà chữ số hàng trăm khác 0 nên phải là 4 nên số cần tìm là 401.

Trường hợp 3: 5 = 0 + 2 + 3, vì số cần tìm là số lẻ nên chữ số hàng đơn vị phải là 3, mà chữ số hàng trăm khác 0 nên phải là 2 nên số cần tìm là 203

Trường hợp 4: 5 = 1 + 1 + 3, ta được các số lẻ là 113; 131; 311

Trường hợp 5: 5 = 1 + 2 + 2, ta được số lẻ 221.

Vậy các số cần tìm là: 401; 203; 113; 131; 311; 221.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close