Giải Bài 1.30 trang 15 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng: a) 1 597 + 65 b) 86 + 269

Đề bài

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

a) 1 597 + 65            b) 86 + 269

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng

+ Tách một ( hay nhiều) số hạng ra thành tổng của 2 (hay nhiều) số hạng. Sau đó, ghép những số hạng có tổng “đẹp” (thường là số tròn chục, tròn trăm,..) lại với nhau để dễ tính

Lời giải chi tiết

a)1 597 + 65 = 1 597 + (3 + 62) = 1 597 + 3 + 62 = (1 597 + 3) + 62

= 1 600 + 62 = 1 662

b) *Cách 1: 86 + 269 = 86 + (14 + 255) = 86 + 14 + 255 = (86 + 14) + 255 = 100 + 255 = 355 

*Cách 2: 86 + 269 = (55+31) + 269 = 55+ 31 + 269 = 55 + (31+269) = 55+ 300 = 355

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close