Bài 12 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 12 trang 194 sách bài tập toán 9. Điểm M(-2,5;0) thuộc đồ thị hàm số hàm sau đây...

Đề bài

Điểm \(M\left( { - 2,5\,\,;\,\,0} \right)\) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây?

\(\left( A \right)\,y = \dfrac{1}{5}{x^2}\)

\(\left( B \right)\,y = {x^2}\)

\(\left( C \right)\,y = 5{x^2}\,\)

\(\left( D \right)\) Không thuộc cả ba đồ  thị các hàm số trên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay tọa độ điểm \(M\) vào hàm số,

+) Nếu tọa độ điểm \(M\) nghiệm đúng thì điểm \(M\) thuộc đồ thị hàm số.

+) Nếu tọa độ điểm \(M\) không thỏa mãn hàm số thì điểm \(M\) không thuộc đồ thị hàm số.

Lời giải chi tiết

Điểm \(M\left( { - 2,5\,\,;\,\,0} \right)\) thuộc đồ thị hàm số nên ta thay tọa độ điểm \(M\) vào các hàm số: 

\(a)\) \(y = \dfrac{1}{5}{x^2}\)

Ta có: \(\dfrac{1}{5}{(-2,5)^2}=\dfrac{5}{4}\ne 0\) nên điểm \(M\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = \dfrac{1}{5}{x^2}.\)

\(b)\) \(y = {x^2}\)

Ta có: \({(-2,5)^2}=6,25\ne 0\) nên điểm \(M\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = {x^2}.\)

\(c)\)\(y = 5{x^2}\,\)

Ta có: \(5.{(-2,5)^2}=31,25\ne 0\) nên điểm \(M\) không thuộc đồ thị hàm số \(y = {5}{x^2}.\)

Suy ra điểm \(M\) không thuộc đồ thị hàm số nào trong ba hàm số trên.

Vậy chọn \(\left( D \right)\,.\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close