Bài 14 trang 195 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 14 trang 195 sách bài tập toán 9. Lập một phương trình bậc hai với hệ số nguyên có hai nghiệm là...

Đề bài

Lập một phương trình bậc hai với hệ số nguyên có hai nghiệm là \(\dfrac{1}{{10 - \sqrt {72} }}\) và \(\dfrac{1}{{10 + 6\sqrt 2 }}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai số có tổng bằng \(S\) và tích bằng \(P\) (với \(S^2\ge 4P)\) thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình \(x^2-Sx+P=0.\)

Lời giải chi tiết

+)  Tổng của hai nghiệm là \(S={x_1} + {x_2} = \dfrac{1}{{10 - \sqrt {72} }}\)\( + \dfrac{1}{{10 + 6\sqrt 2 }}\)\( = \dfrac{1}{{10 - \sqrt {72} }} + \dfrac{1}{{10 + \sqrt {72} }}\)

\( = \dfrac{{10 + \sqrt {72}  + 10 - \sqrt {72} }}{{{{10}^2} - {{\left( {\sqrt {72} } \right)}^2}}}\)\( = \dfrac{{20}}{{28}}.\)

+) Tích hai nghiệm là \(P={x_1}.{x_2} = \dfrac{1}{{10 - \sqrt {72} }}.\dfrac{1}{{10 + 6\sqrt 2 }} \)\(= \dfrac{1}{{28}}.\)

Nhận thấy \({S^2} = {\left( {\dfrac{{20}}{{28}}} \right)^2} > \dfrac{4}{{28}} = 4P\)

Nên phương trình phải tìm là :\({x^2} - \dfrac{{20}}{{28}}x + \dfrac{1}{{28}} = 0\) hay \(28{x^2} - 20x + 1 = 0.\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close