Giải bài 1- Phần Trắc nghiệm- trang 27 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy xác định phương án đúng. Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở A. đồng bằng Hoa Bắc.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy xác định phương án đúng.

1.1

Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở

A. đồng bằng Hoa Bắc.

B. đồng bằng Hoa Nam.

C. lưu vực Trường Giang.

D. lưu vực Hoàng Hà.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1, trang 40 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở lưu vực Hoàng Hà.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.2

Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triêu đại nào?

A. Nhà Thương.                                        B. Nhà Chu.

C. Nhà Tần.                                              D. Nhà Hán.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1 trang 41 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C

Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triêu đại Nhà Tần.    

HocTot.Nam.Name.Vn

1.3

Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, được gọi là

A. nông dân tự canh.                                        B. nông dân lĩnh canh.

C. nông dân làm thuê.                                      D. nông nô.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 4 SGK trang 41 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, được gọi là nông dân lĩnh canh

HocTot.Nam.Name.Vn

1.4

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là

A. thuế.                                                              B. cống phẩm.

C. tô lao dịch.                                                     D. địa tô.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 4 trang 41 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Khi nhận ruộng, nông dân phải nộp một phần hoa lợi cho địa chủ, gọi là địa tô.

HocTot.Nam.Name.Vn

1.5

Ý nào không đúng về các thành phần xã hội đưới thời Tần?

A. Địa chủ.                                                        B. Nông dân tự canh.

C. Nông dân lĩnh canh.                                       D. Lãnh chúa.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 4 trang 41 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Lãnh chúa không phải là thành phần xã hội đưới thời Tần

HocTot.Nam.Name.Vn

1.6

Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là

A. Vạn Lý Trường Thành.                                          B. Ngọ Môn.

C. Tử Cấm Thành.                                                    D. Luy Trường Dục.

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 8 trang 43 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là Vạn Lý Trường Thành.    

HocTot.Nam.Name.Vn


1.7

Triều đại nào ở Trung Quốc đã ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất lần đầu tiên trên cả nước?

A. Nhà Tuỳ.                                               B. Nhà Hán.

C. Nhà Đường.                                           D. Nhà Tần.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung trang 41 SGK

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là D

Nhà Tần đã ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất lần đầu tiên trên cả nước

HocTot.Nam.Name.Vn

1.8

Các quốc gia cổ đại phương Đông tiêu biếu được hình thành ở

A. Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Việt Nam.

B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

C. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ, La Mã.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã được học. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

Các quốc gia cổ đại phương Đông tiêu biếu được hình thành ở Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

HocTot.Nam.Name.Vn1.9

Hãy sắp xếp các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: 1. Trung Quốc, 2. Ai Cập, 3. Ấn Độ, 4. Lưỡng Hà.

A. 1,2,4, 3.                  B. 2,4,3, 1.                   C. 2,4,1,3.                    D. 2,3,4, 1.

Phương pháp giải:

Dựa vào các kiến thức đã học, sắp xếp theo năm các quốc gia xuất hiện sớm trước.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là B

các quốc gia sau theo trình tự thời gian xuất hiện: Ai Cập (3200 TCN), Lưỡng Hà (IV TCN), Ấn Độ (2500 TCN), và Trung Quốc (XXI đến III TCN)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close