Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Sinh học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm)

Nguyên nhân nào gây đột biến cấu trúc NST ? Đột biến cấu trúc NST có tính chất gì ?

Câu 2 (6 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Đột biến NST là gì ?

A. Là những biến đổi vể cấu trúc và số lượng NST.

B. Là những biến đổi về kiểu gen.

C. Là những biến đổi trong một hoặc một số cặp nuclêôtit.

D. Là những biến đổi về kiểu hình.

2. Đột biến NST gồm những dạng nào ?

A. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

B. Đột biến dị bội và đột biến đa bội.

C. Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng.

D. Đột biến về kiểu hình và kiểu gen.

3. Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào ?

A. Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.

B. Đột biến dị bội và đột biến đa bội.

C. Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng

D. Đột biến về kiểu hình và kiểu gen.

4. Nguyên nhân gây ra đột biến NST là gì ?

A. Do điểu kiện sống của sinh vật bị thay đổi.

B. Do quá trình sinh lí, sinh hoá nội bào bị rối loạn,

C. Do các tác nhân lí hoá của ngoại cảnh

D. Cả B và C.

5. Dạng đột biến nào làm thay đổi vị trí của các gen trên NST ?

A. Mất đoạn

B. Đảo đoan

C. Lặp đoạn, đảo cặp nuclêôtit

D. Lặp một số cặp nuclêôtit

6. Dạng đột biến cấu trúc NST gây hậu quả lớn nhất là

A. dạng lặp đoạn NST và đảo đoạn NST.

B. dạng đảo đoạn NST và chuyển đoạn NST.

C. dạng mất đoạn NST.

D. cả A và B.

Lời giải chi tiết

Câu 1 (4 điểm)

- Đột biến cấu trúc NST phát sinh do ảnh hưởng của các tác nhân lí, hoá của môi trường ngoài đã phá vỡ cấu trúc NST, gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.

- Đa số đột biến cấu trúc NST là có hại, một số dạng đột biến cấu trúc NST có thể có lợi và được ứng dụng trong thực tiễn.

Câu 2. ( 6 điểm)

1

2

3

4

5

6

A

C

A

D

B

C

 

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close