Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết các phương trình hóa học để sản xuất thủy tinh.

Câu 2 (3 điểm): Một chất hữu cơ Z có công thức cấu tạo là:

 

Chất Z có tính chất hóa học gần giống CH4.

a)Dựa vào liên kết hóa học hãy cho biết nguyên nhân của sự giống nhau đó.

b)Viết phương trình hóa học của C5H12 với khí clo khi có ánh sáng.

Cho biết thể tích khí clo bằng thể tích C5H12 (đktc).

Câu 3 (4 điểm): Một hỗn hợp gồm metan và oxi có tỉ lệ số mol lần lượt là 1:3. Xác định sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & CaC{O_3} \to CaO + C{O_2}({t^0})  \cr  & CaO + Si{O_2} \to CaSi{O_3}({t^0})  \cr  & N{a_2}C{O_3} + Si{O_2} \to N{a_2}Si{O_3} + C{O_2} \cr} \)

Câu 2:

Cấu tạo phân tử Z:

 

chỉ có liên kết đơn nên chất Z có tính chất  gần giống CH4.

C5H12 + Cl2 \(\to\) C5H11Cl + HCl (ánh sáng)

Câu 3:

CH4 + 2O2 \(\to\) CO2 + 2H2O

\({n_{C{H_4}}}:{n_{{O_2}}}\)  theo phương trình = 1:2, theo đề bài = 1:3 nên oxi dư.

Sản phẩm sau khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp: CO2, H2O, O2.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close