Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 4 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (1 điểm): Chất nào trong các chất sau đây: than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo thuộc loại chất hữu cơ?

A.CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy, gạo.

B.Than chì, CH4, C2H6O, NaHCO3, giấy.

C.Than chì, CH4, C2H6O, giấy.

D.CH4, C2H6O, giấy, gạo.

Câu 2 (1 điểm): Hợp chất hữu cơ gồm hai loại chính là:

A.Hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

B.Loại trong phân tử chỉ có 2 nguyên tố cacbon, hidro và loại trong phân tử ngoài 2 nguyên tố cacbon, hidro, còn có nguyên tố oxi.

C.Loại có trong cơ thể người và loại không có trong cơ thể người.

D.Hợp chất hữu cơ có các tính chất: không tan trong nước, nhẹ hơn nước, dễ cháy trong không khí.

Câu 4 (1 điểm): Thành phần % theo khối lượng của cacbon trong etanol (C2H6O) là (H = 1, C = 12, O = 16).

A.22,2%                                  B.26,09%

C.52,17%                                D.34,78%.

Câu 5 (1 điểm): Để biết sự có mặt của nguyên tố H trong hợp chất hữu cơ, người ta đốt cháy chất hữu cơ rồi cho sản phẩm qua:

A.CuSO4, nếu có hơi nước thì CuSO4 chuyển sang màu xanh.

B.dung dịch Ca(OH)2.

C.dung dịch Ba(OH)2.

D.dung dịch BaCl2.

Câu 6 (1 điểm): Hóa trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ

A.có thể bằng 2.

B.không nhất thiết bằng 4.

C.có thể bằng 3.

D.luôn bằng 4.

Câu 7 (1 điểm): Có thể tách CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H4, C2H2 bằng một lượng dư dung dịch

A.CuSO4                                 B.NaOH

C.Br2                                     D.H2SO4 loãng.

Câu 8 (1 điểm): Thành phần theo khối lượng của C là 92,3%, H là 7,7% ứng với công thức phân tử nào dưới đây? (cho H = 1, C = 12)

A.C6H12                                   B.C6H6

C.C3H8                                     D.C5H12.

Lời giải chi tiết

1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

B

C

A

D

C

B

2.Lời giải

Câu 1: (D)

Giấy là xenlulozo, gạo là tinh bột đều có công thức (C6H10O5)n.

Than chì là một đơn chất. NaHCO3 là chất vô cơ.

Câu 2: (A)

Hợp chất hữu cơ gồm hai loại chính là hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

Câu 3: (B)

Hóa học hữu cơ là ngành học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Câu 4: (C)

Cứ 1 mol (46gam) C2H6O có 2 mol nguyên tử C (24gam)

Thành phần % theo khối lượng của cacbon \( = \dfrac{24}  {46}.100\%  = 52,17\% .\)

Câu 5: (A)

CaCl2 khan là chất hút nước mạnh.

Câu 6: (D)

Hóa trị của cacbon trong hợp chất hữu cơ luôn bằng 4.

Câu 7: (C)

C2H4, C2H2 tác dụng được với dung dịch brom và không thoát ra khỏi dung dịch.

Câu 8: (B)

Thành phần theo khối lượng C, H ứng với công thức phân tử CxHy là:

\(\eqalign{  & C\%  = {{12x.100} \over M} \cr&\Rightarrow x = {{C\% .M} \over {12.100}} = {{92,3.78} \over {12.100}} = 6.  \cr  & y = {{H\% .M} \over {100}} = {{7,7.78} \over {100}} = 6 \cr} \)

Vậy công thức phân tử của CxHy là C6H6.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close