Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (3 điểm): Viết các công thức cấu tạo thu gọn của C4H10 và C4H8 (mạch hở).

Câu 2 (3 điểm): Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (C, H, O) bằng O2 tồi cho toàn bộ sản phẩm qua bình dung dịch Ca(OH)2­ với một lượng dư.

Kết thúc thí nghiệm thì khối lượng bình tăng m gam.

Tìm khối lượng của CO2 và H2O theo m.

Câu 3 (4 điểm): Dựa vào công thức cấu tạo hãy giả thích tại sao CH2 = CH – CH3, \(HC \equiv C - C{H_3}\)  làm mất màu dung dịch brom của C2H6 thì không.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Công thức cấu tạo của C4H10:

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 và CH3 – CH(CH3) – CH3

Công thức cấu tạo của C4H8:

\(C{H_2} = CH - C{H_2} - C{H_3},\)

\(C{H_3} - CH = CH - C{H_3},\)

\(C{H_2} = C(C{H_3}) - C{H_3}\)

Câu 2:

Đốt chất hữu cơ A (C, H, O) bằng O2 (dư) -> CO2, H2O (hơi) và O2.

Qua dung dịch Ca(OH)2 hơi H2O ngưng tự còn CO2 tạo muối cacbonat, khí O2 không tan trong nước và không tác dụng với nước nên thoát ra khỏi bình.

Vậy khối lượng bình tăng chính là khối lượng của CO2 và H2O.

\({m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = m.\)

Câu 3:

Trong phân tử \(C{H_2} = CH - C{H_3},HC \equiv C - C{H_3}\)  có cấu tạo giống etilen và axetilen nên tác dụng với dung dịch brom tạo ra các sản phẩm không màu. Còn C2H6 phân tử chỉ có liên kết đơn như CH4 nên không tác dụng với dung dịch brom.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close