Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 4 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Hợp chất hữu cơ là gì? Có mấy loại chính?

Câu 2 (3 điểm): Bằng phương pháp hãy tách:

a)CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H2.

b)C2H4 ra khỏi hỗn hợp với CO2.

Câu 3 (4 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 7,8 gam hợp chất hữu cơ X thu được 26,4 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Tỉ khối hơi của X so với không khí là 2,69 (MKK = 29). Lập công thức phân tử của X (H =  1, C = 12, O = 16).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại, …)

Có 2 loại chính: hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

Câu 2:

Tách:

a)CH4 ra khỏi hỗn hợp với C2H2: Cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư.

C2H2 bị giữ lại do phản ứng: 2Br2 + C2H2 \(\to\) C2H2Br4.

CH4 không tác dụng với dung dịch Br2 tách ra khỏi hỗn hợp.

b)C2H4 ra khỏi hỗn hợp cới CO2: cho hỗn hợp qua dung dịch nước vôi.

CO2 bị giữ lại do phản ứng: CO2 + Ca(OH)2 \(\to\) CaCO3+ H2O.

Câu 3:

\(\eqalign{  & {m_C} = {{26,4.12} \over {44}} = 7,2gam  \cr  & {m_H} = {{5,4.2} \over {18}} = 0,6gam.  \cr  & {m_O} = 7,8 - (7,2 + 0,6) = 0\cr& \Rightarrow {n_C}:{n_H} = {{7,2} \over {12}}:0,6 = 1:1 \cr} \)

Công thức đơn giản nhất là CH

Công thức phân tử: tử (CH)n 

\( \Rightarrow  M = 13n = 2,69.29 = 78\)

\( \Rightarrow n = 6 \Rightarrow \) CTPT là C6H6.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close