Chuyên đề 2: Làm quen với một vài khái niệm của lí thuyết đồ thị