bullet Chủ đề 2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000