Trả lời Luyện tập 1 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các số thập phân - 5/1000; (- 798/10 dưới dạng số thập phân. 2. Viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Đề bài

1. Viết các số thập phân \(\dfrac{{ - 5}}{{1000}};\dfrac{{ - 798}}{{10}}\) dưới dạng số thập phân rồi tìm số đối của các số thập phân đó.

2. Viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Chuyển phần không có dấu “-” thành số thập phân trước rồi thêm dấu “-” vào trước kết quả nhận được.

2.

Tử số: Viết phần số nguyên và phần thập phân chỉ bỏ đi dấu phẩy.

Mẫu số: Viết số 1 trước. Đếm phần thập phân có bao nhiêu chữ số thì thêm bấy nhiêu số 0 vào bên phải số 1.

Lời giải chi tiết

1.

\(\dfrac{{ - 5}}{{1000}} =  - 0,005;\dfrac{{ - 798}}{{10}} =  - 79,8\).

Số đối của -0,005 là 0,005.

Số đối của -79,8 là 79,8.

2.

\( - 4,2 =  - \dfrac{{42}}{{10}}; - 2,4 = \dfrac{{ - 24}}{{10}}\).

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close