Giải bài 7.1 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

\(\dfrac{{21}}{{10}};\dfrac{{ - 35}}{{10}};\dfrac{{ - 125}}{{100}};\dfrac{{ - 89}}{{1000}}\)

Phương pháp giải:

Viết tử số trước.

Mẫu số có bao nhiêu số 0 thì phần thập phân có từng ấy chữ số

Với các phân số âm thì ta viết phân số dương về dạng số thập phân, đồng thời đặt dấu “-” ở trước số thập phân dương

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{{21}}{{10}} = 2,1;\dfrac{{ - 35}}{{10}} =  - 3,5;\dfrac{{ - 125}}{{100}} =  - 1,25;\)\(\dfrac{{ - 89}}{{1000}} =  - 0,089\)

Câu b

Chỉ ra các số thập phân âm viết được trong câu a.

Phương pháp giải:

Các số thập phân âm là số có dấu “-” đằng trước số thập phân dương 

Lời giải chi tiết:

Các số thập phân âm là \( - 3,5; - 1,25; - 0,089\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close