Trả lời Hoạt động 1 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12.

Đề bài

Lần lượt chia 12 cho các số từ 1 đến 12, em hãy viết tập hợp tất cả các ước của 12.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia 12 cho các số tự nhiên từ 1 đến 12.

Số tự nhiên a mà 12 chia hết cho a thì a là 1 phần tử của tập hợp.

Viết tập hợp bằng cách liệt kê.

Lời giải chi tiết

Chia 12 cho các số tự nhiên từ 1 đến 12, ta được:

12:1 = 12 ; 12:2 = 6; 12:3 = 4 ; 12:4 = 3 ; 12: 5 = 2(dư 2); 12:6 = 2; 12:7 =1(dư 5); 12:8 = 1 (dư 4) ; 12:9 = 1(dư 3) ; 12:10 = 1 (dư 2) ; 12:11  =1 (dư 1) ; 12:12 = 1.

Vì 12 chia hết cho 1,2,3,4,6,12 nên các ước của 12 là: 1;2;3;4;6;12.

Tập hợp các ước của 12 là A = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close