Trả lời Hoạt động 3 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Đề bài

Viết hai số chia hết cho 5. Tổng của chúng có chia hết cho 5 không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm hai bội của 5 rồi tính tổng và xét xem chúng có chia hết cho 5 không?

Lời giải chi tiết

Hai số chia hết cho 5 là: 15 và 20.

Tổng của chúng là:15 + 20 = 35 chia hết cho 5.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close