SGK Toán 8 tập 2 - PDF Toán 8 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tải về

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Xem online sách giáo khoa Toán 8 tập 2 Chân trời sáng tạo

 

Mục lục

Chương 5. Hàm số và đồ thị

Bài 1. Khái niệm hàm số

Bài 2. Tọa độ của một điểm và đồ thị của hàm số

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng

Bài tập cuối chương 5

Chương 6. Phương trình

Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất

Bài tập cuối chương 6

Chương 7. Định lí Thalès

Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác

Bài 2. Đường trung bình của tam giác

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài tập cuối chương 7

Chương 8. Hình đồng dạng

Bài 1. Hai tam giác đồng dạng

Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Bài 4. Hai hình đồng dạng

Bài tập cuối chương 8

Chương 9. Một số yếu tố xác suất

Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số

Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

Bài tập cuối chương 9

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

Hoạt động 4. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b bằng phần mềm GeoGebara

Hoạt động 5. Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí

Hoạt động 6. Ứng dụng định lí Thalès để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật

Download file SGK Toán 8 tập 2 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close