Giải Bài 9.10 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Một nhà nghiên cứu giáo dục đến một trường

Đề bài

Một nhà nghiên cứu giáo dục đến một trường Trung học và phát cho 8 học sinh một phiếu hỏi có nội dung sau:

Kết quả kiểm phiếu như sau :

Phiếu

1

2

3

4

5

6

7

8

Hoạt động

Đọc sách

Xem ti vi

Xem ti vi

Chơi thể thao

Đọc sách

Hoạt động khác

Chơi thể thao

Chơi thể thao


Hãy viết ra dãy dữ liệu thu được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các hoạt động nhận được

Lời giải chi tiết

Dãy dữ liệu thu được là:

Đọc sách, xem ti vi, xem ti vi, chơi thể thao, đọc sách, hoạt động khác, chơi thể thao, chơi thể thao.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close