Giải bài 8.39 trang 67 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau...

Đề bài

Xem hình 8.55 rồi cho biết trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Điểm C thuộc đường thẳng d, hai điểm A và B không thuộc đường thẳng d.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Điểm F không thuộc đường thẳng m

d) Ba điểm D, E, F không thẳng hàng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm thuộc đường thẳng là điểm nằm trên đường thẳng.

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nằm trên cùng một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

a) Đúng vì điểm C nằm trên d và hai điểm A, B không nằm trên d.

b) Sai vì ta kẻ được đường thẳng đi qua cả 3 điểm A, B, C.

c) Đúng vì điểm F không nằm trên m.

d) Đúng vì F không nằm trên đường thẳng DE

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close