Bài 8 trang 194 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 8 trang 194 sách bài tập toán 9. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số...

Đề bài

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số \(y=-3x+4\)

\(\left( A \right)\,\left( {0\,\,;\,\,\dfrac{4}{3}} \right)\)

\(\left( B \right)\,\left( {0\,\,;\, - \dfrac{4}{3}\,} \right)\)

\(\left( C \right)\,\left( { - 1\,\,;\,\, - 7} \right)\,\)

\(\left( D \right)\,\left( { - 1\,\,;\,\,7} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay lần lượt tọa độ các điểm vào hàm số, nếu tọa độ điểm nào nghiệm đúng thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số.

Lời giải chi tiết

Thay lần lượt các giá trị của \(x\) và \(y\) của các điểm ở các phương án \(A, B, C, D\) vào đồ thị hàm số \(y=-3x+4\) , điểm nào nghiệm đúng với hệ thức \(y=-3x+4\) thì điểm đó thuộc đồ thị của hàm số trên. 

Ta có: \((-3)(-1)+4=3+4=7\)

Suy ra điểm có tọa độ \((-1;7)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=-3x+4.\)

Vậy chọn \(\left( D \right)\,\left( { - 1\,\,;\,\,7} \right)\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close