Giải Bài 7 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Đông chơi trò chơi ném bi. Đích ném là một cái hộp có 25 ô. Điểm tính cho mỗi lần ném bi được quy định như sau: * Nếu ném ra ngoài hộp thì được tính là -5 điểm; * Nếu ném vào một trong 25 ô trong hộp thì điểm tính được ghi như hình bên. Trong 14 lần đầu, Đông ném 2 lần vào ô 4 điểm, 7 lần vào ô 2 điểm, 1 lần vào ô -2 điểm và 4 lần vào ô -1 điểm. a) Viết biểu thức số biểu thị số điểm mà Đông có được sau lần ném bi thứ 14. Tính giá trị của biểu thức đó. b) Đông còn một lần ném bi nữa. Hỏ

Đề bài

Bạn Đông chơi trò chơi ném bi. Đích ném là một cái hộp có 25 ô. Điểm tính cho mỗi lần ném bi được quy định như sau:

* Nếu ném ra ngoài hộp thì được tính là -5 điểm;

* Nếu ném vào một trong 25 ô trong hộp thì điểm tính được ghi như hình bên.

Trong 14 lần đầu, Đông ném 2 lần vào ô 4 điểm, 7 lần vào ô 2 điểm, 1 lần vào ô -2 điểm và 4 lần vào ô -1 điểm.

a) Viết biểu thức số biểu thị số điểm mà Đông có được sau lần ném bi thứ 14. Tính giá trị của biểu thức đó.

b) Đông còn một lần ném bi nữa. Hỏi Đông có cơ hội đạt được 20 điểm không? Nếu được thì lần cuối, Đông cần phải ném vào ô bao nhiêu điểm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết tổng số điểm sau các lần ném

Số điểm tối đa cho 1 lần ném là 4 điểm

Lời giải chi tiết

a)     Biểu thức số biểu thị số điểm mà Đông có được sau lần ném bi thứ 14 là:

A = 2.4 + 7.2 + 1. (-2) + 4. (-1)

Giá trị của A là: A = 8 + 14 + (-2) + (-4) = 16

b)    Đông còn thiếu 20 – 16 = 4 điểm nữa để được 20 điểm

Vậy Đông vẫn còn cơ hội được 20 điểm, nếu như lần ném cuối, Đông ném vào ô 4 điểm.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close