Giải Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát các hình dưới đây và trả lời các câu hỏi: a) Những hình nào có tâm đối xứng? b) Những hình nào có trục đối xứng? c) Những hình nào có đúng hai trục đối xứng? d) Những hình nào có nhiều hơn hai trục đối xứng?

Đề bài

Quan sát các hình dưới đây và trả lời các câu hỏi:

a)     Những hình nào có tâm đối xứng?

b)    Những hình nào có trục đối xứng?

c)     Những hình nào có đúng hai trục đối xứng?

d)    Những hình nào có nhiều hơn hai trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình

+Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

a)     Những hình có tâm đối xứng là: a,b,c,d,e,f.

b)    Những hình có trục đối xứng là: a,b,d,e,f,g.

c)     Những hình có 2 trục đối xứng là: a,d

d)    Những hình có nhiều hơn hai trục đối xứng là: b,e,f,g.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close