Giải Bài 6.47 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trường phổ thông dân tộc ở một tỉnh miền núi có 300 học sinh gồm ba dân tộc: Thái, Tày, Dao. Số bạn học sinh dân tộc Dao bằng 1/15 tổng số học sinh toàn trường, số bạn học sinh dân tộc Thái bằng 2/3 tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao. a) Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường b) Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Đề bài

Trường phổ thông dân tộc ở một tỉnh miền núi có 300 học sinh gồm ba dân tộc: Thái, Tày, Dao. Số bạn học sinh dân tộc Dao bằng \(\frac{1}{{15}}\) tổng số học sinh toàn trường, số bạn học sinh dân tộc Thái bằng \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao.

a)     Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường

b)    Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số học sinh Dao

Số học sinh Thái \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao thì số học sinh Thái bằng \(\frac{2}{{2 + 3}} = \frac{2}{5}\) số học sinh toàn trường

Lời giải chi tiết

a)     Số học sinh Dao là:

\(\frac{1}{{15}}\) . 300 = 20 (học sinh)

Số học sinh Thái \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao thì số học sinh Thái bằng \(\frac{2}{{2 + 3}} = \frac{2}{5}\) số học sinh toàn trường nên số học sinh Thái là:

\(\frac{2}{5}.300 = 120\) (học sinh)

b) Số học sinh Tày bằng:

\(1 - \frac{1}{{15}} - \frac{2}{5} = \frac{8}{{15}}\) (số học sinh toàn trường)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close