Giải Bài 6.43 trang 18 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm một số biết:a) 2/3 của số đó bằng 32; b) 25 là 5/7 của số đó

Đề bài

Tìm một số biết:

a)     \(\frac{2}{3}\) của số đó bằng 32

b)    25 là \(\frac{5}{7}\)của số đó

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\frac{a}{b}\) của số x  bằng c thì x = c : \(\frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Số đó là:

a)     32 : \(\frac{2}{3}\) = 32. \(\frac{3}{2}\) = 48

b)    25: \(\frac{5}{7}\) = 25. \(\frac{7}{5}\) = 35

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close