Giải Bài 6.18 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Đề bài

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

\(\frac{{ - 1}}{8}; - \frac{5}{{24}};\frac{7}{{18}}; - \frac{5}{9};\frac{1}{2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng mẫu các phân số để đưa về các phân số có cùng mẫu số dương. Tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{ - 1}}{8} = \frac{{ - 9}}{{72}}; - \frac{5}{{24}} = \frac{{ - 15}}{{72}};\frac{7}{{18}} = \frac{{28}}{{72}}; - \frac{5}{9} = \frac{{ - 40}}{{72}};\frac{1}{2} = \frac{{36}}{{72}}\)

Vì (-40) < (-15) < (-9) < 28 < 36 nên \( - \frac{5}{9} <  - \frac{5}{{24}} < \frac{{ - 1}}{8} < \frac{7}{{18}} < \frac{1}{2}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

\( - \frac{5}{9};\frac{{ - 5}}{{24}};\frac{{ - 1}}{8};\frac{7}{{18}};\frac{1}{2}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close