Giải Bài 6.16 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các phân số sau:

Đề bài

So sánh các phân số sau:

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{{18}}; \frac{7}{{27}};\\b)\frac{{ - 3}}{{20}};\frac{{ - 2}}{{15}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng các phân số về dạng 2 phân số có cùng mẫu số dương. Khi đó, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn

Lời giải chi tiết

\(a)\frac{5}{{18}} = \frac{{5.3}}{{18.3}} = \frac{{15}}{{54}};\frac{7}{{27}} = \frac{{7.2}}{{27.2}} = \frac{{14}}{{54}}.\)

Vì 15 > 14 nên \(\frac{{15}}{{54}} > \frac{{14}}{{54}}\) hay \(\frac{5}{{18}} > \frac{7}{{27}}\)

\(b)\frac{{ - 3}}{{20}} = \frac{{( - 3).3}}{{20.3}} = \frac{{ - 9}}{{60}};\frac{{ - 2}}{{15}} = \frac{{( - 2).4}}{{15.4}} = \frac{{ - 8}}{{60}}\)

Vì (-9) < (-8) nên \(\frac{{ - 9}}{{60}} < \frac{{ - 8}}{{60}}\) hay \(\frac{{ - 3}}{{20}} < \frac{{ - 2}}{{15}}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close