Giải Bài 5.26 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có tâm đối xứng O.

Đề bài

Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có tâm đối xứng O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương pháp

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close