Giải Bài 5.23 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát các hình dưới đây:a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng? b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng? c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng? d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng?

Đề bài

Quan sát các hình dưới đây:

a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng?

b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng?

c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng?

d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

*Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

a) Có 4 hình có tâm đối xứng

b) Có 3 hình có đúng 1 trục đối xứng

c) Có 2 hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng

d) Có 1 hình không có tâm đối xứng và trục đối xứng

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close