Giải Bài 4 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai anh Hoàng và Hà thuê trọ ở cùng một nhà nhưng làm ở hai công ty khác nhau. Anh Hoàng cứ 15 ngày đi trực một lần, anh Hà cứ 20 ngày đi trực một lần. Hai anh cùng trực vào thứ Sáu ngày 1-1-2021. Hỏi trong năm 2021, hai anh sẽ cùng trực vào ngày thứ Sáu bao nhiêu lần?

Đề bài

Hai anh Hoàng và Hà thuê trọ ở cùng một nhà nhưng làm ở hai công ty khác nhau. Anh Hoàng cứ 15 ngày đi trực một lần, anh Hà cứ 20 ngày đi trực một lần. Hai anh cùng trực vào thứ Sáu ngày 1-1-2021. Hỏi trong năm 2021, hai anh sẽ cùng trực vào ngày thứ Sáu bao nhiêu lần?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm chu kì cứ x ngày thì 2 anh cùng trực một ngày; cứ y ngày thì 2 anh cùng trực một ngày thứ Sáu.

Năm 2021 có 365 ngày.

Lời giải chi tiết

Gọi x là số ngày ngắn nhất để 2 anh lại cùng trực một ngày.(x > 0)

y là số ngày ngắn nhất để 2 anh lại cùng trực một ngày thứ Sáu (y > 0)

Ta có: x = BCNN (15, 20) = 60

Ta lại có 2 ngày thứ Sáu liên tiếp cách nhau 7 ngày nên y = BCNN (60,7) = 420

Vậy cần 420 ngày, 2 anh mới lại cùng trực một ngày thứ Sáu . Tuy nhiên, năm 2021 có 365 ngày nên trong năm 2021, 2 anh chỉ trực cùng nhau ngày 1-1-2021.

 • Giải Bài 5 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Trên một trục số gốc O, hai điểm A và B lần lượt biểu diễn hai số nguyên a và b. a) Hãy tính khoảng cách AB trong mỗi trường hợp sau đây: ·a = 3 và b = 7; ·a = -3 và b = 7; ·a = -7 và b = -3; b) Tại sao có thể kết luận rằng ta luôn có AB = b - a nếu a < b. HD:Với mọi trường hợp sau, hāy vẽ hình minh họa (trên trục số nằm ngang với chiều dương từ trái sang phải) và chú ý rằng điểm biểu diễn số nguyên âm nằm cách gốc O một khoảng bằng -a (chằng hạn điểm -3 nằm cách gốc O một khoảng bằng 3 =-(-

 • Giải Bài 6 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Tính giá trị của biểu thức P= a.b-3(17-a+2b) trong mỗi trường hợp sau: a) a = 15 và b = -28; b) a = - 6 và b = 11; c) a = -17 và b = -3.

 • Giải Bài 7 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Bạn Đông chơi trò chơi ném bi. Đích ném là một cái hộp có 25 ô. Điểm tính cho mỗi lần ném bi được quy định như sau: * Nếu ném ra ngoài hộp thì được tính là -5 điểm; * Nếu ném vào một trong 25 ô trong hộp thì điểm tính được ghi như hình bên. Trong 14 lần đầu, Đông ném 2 lần vào ô 4 điểm, 7 lần vào ô 2 điểm, 1 lần vào ô -2 điểm và 4 lần vào ô -1 điểm. a) Viết biểu thức số biểu thị số điểm mà Đông có được sau lần ném bi thứ 14. Tính giá trị của biểu thức đó. b) Đông còn một lần ném bi nữa. Hỏ

 • Giải Bài 8 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Em hãy vẽ các hình sau: a) Hình tam giác đều có cạnh dài 4 cm; b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm; c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm; d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm.

 • Giải Bài 9 trang 94 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

  Nền nhà của bác Thu có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên: a) Tính chu vi của nền nhà b) Bác Thu dự định dùng những viên gạch lát hình vuông có cạnh 50 cm để lát nền nhà. Hỏi bác Thu cần mua bao nhiêu viên gạch?

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close