Giải Bài 3.28 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh: a) (+32).(-25) với (-7).(-8); b) (-44).(-5) với (-11).(-20); c) (-24).(+25) với (+30).(-21).

Đề bài

So sánh:

a) (+32).(-25) với (-7).(-8);

b) (-44).(-5) với (-11).(-20);

c) (-24).(+25) với (+30).(-21).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tích của 1 số âm với 1 số dương là 1 số âm

+Tích của 1 số âm và 1 số âm là 1 số dương

Lời giải chi tiết

a) Vì +32 và (-25) là hai số nguyên trái dấu khác 0 nên (+32). (-25) < 0 (*)

Vì (-7) và (-8) là hai số nguyên cùng dấu khác 0 nên (-7). (-8) > 0 (**)

Từ (*) và (**), ta có: (+32). (-25) < (-7). (-8)

Vậy (+32). (-25) < (-7). (-8)

b) Ta có: (-44). (-5) = (-11). 4. (-5) = (-11). [4. (-5)] = (-11). [– (4.5)] = (-11). (-20)

Vậy (-44). (-5) = (-11). (-20)

c) Ta có: (- 24). (+25) = - (24. 25) = - 600

             (+30). (-21) = - (30. 21) = - 630

Vì 600 < 630 nên -600 > -630. Do đó (-24). (+25) > (+30). (-21).

Vậy (-24). (+25) > (+30). (-21).

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close