Giải Bài 3.32 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) (29 – 9). (-9) + (-13 – 7). 21; b) (-157). (127 – 316) – 127. (316 – 157).

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) (29 – 9). (-9) + (-13 – 7). 21;

b) (-157). (127 – 316) – 127. (316 – 157).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tính trong ngoặc trước hoặc sử dụng tính phân phối giữa phép nhân và phép cộng, rồi ghép nhóm phù hợp

Lời giải chi tiết

a) (29 – 9). (-9) + (-13 – 7). 21

= 20. (-9) + [- (13 + 7). 21]

= 20. (-9) + (-20). 21

= (-20). 9 + (-20). 21

= (-20). (9 + 21)

= (-20). 30

= - (20. 30)

= - 600.

b) (-157). (127 – 316) – 127. (316 – 157)

= (- 157). 127 + (-157). (-316) + (–127). 316 + (-127). (-157)

= -157. 127 + 157. 316 – 127. 316 + 127. 157

= [- (127. 157) + 127. 157] + (157. 316 – 127. 316)

= 0 + 316. (157 – 127)

= 316. 30

= 9 480.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close