Giải Bài 3.31 trang 57 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nguyên x, biết: a) 9. (x + 28) = 0; b) (27 – x). (x + 9) = 0; c) (-x). (x – 43) = 0.

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 9. (x + 28) = 0;

b) (27 – x). (x + 9) = 0;

c) (-x). (x – 43) = 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 tích bằng 0 khi có thừa số của nó =0

Lời giải chi tiết

a) 9. (x + 28) = 0

x + 28 = 0: 9

x + 28 = 0

x = 0 – 28

x = -28

Vậy x = -28.

b) (27 – x). (x + 9) = 0

Suy ra 27 - x = 0 hoặc x + 9 = 0

*Trường hợp 1:

27 – x = 0

x = 27 – 0

x = 27

*Trường hợp 2:

x + 9 = 0

x = 0 - 9

 x = -9

Vậy \(x \in \{ 27; - 9\} \)

c) (-x). (x – 43) = 0

Suy ra - x = 0 hoặc x - 43 = 0 

*Trường hợp 1:

– x = 0

x = 0

*Trường hợp 2:

x - 43 = 0

x = 0 + 43

x = 43

Vậy \(x \in \{ 0;43\} \)

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close