Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 47 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy đọc một số tự liệu khắc hoa chân dụng của các viên quan cai trị đứng đầu các chính quyền đô hộ các cấp của phong kiến phương Bắc dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy đọc một số tự liệu khắc hoa chân dụng của các viên quan cai trị đứng đầu các chính quyền đô hộ các cấp của phong kiến phương Bắc dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

3.1

Tính cách và cách thức cai trị dủa một số viên quan đứng đầu chính quyền đó hộ các cấp của phong kiến phương Bắc được thể hiện qua những từ/cụm từ nào trong đoạn tư liệu trên.

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung đoạn văn, tìm ra những từ khóa nổi bật cho thấy tính cách của các quan nhà Hán như: "tham lam, tàn bạo", "hại dân chúng", "mất lòng dân", "hà khắc", v.v...

Lời giải chi tiết:

Những từ/cụm từ thể hiện tính cách và cách thức cai trị của một số quan lại đứng đầu chính quyền đô hộ các cấp của phong kiến phương Bắc:

- Thái thú Tô Định: “tham lam, tàn bạo”, “thấy tiền thì giương mất lên”

- Thái thủ Tôn Tư (nhà Ngô): “tham bạo, làm hại đân chúng”.

- Thứ sử Tiêu Tư (nhà Lượng): “tàn bạo, khắc nghiệt”.

- Đô hộ An Nam Lý Tượng Cổ (nhà Đường): “tham bạo, hà khắc, mất lòng dân chúng”

- Tiết độ sử Thái Kinh (nhà Đường): “hà khác thâm hại"

HocTot.Nam.Name.Vn

3.2

Từ đó chỉ ra điểm giống nhau trong cách thức cai trị của các quan viên đứng đầu chính quyền đô hộ.

Phương pháp giải:

Dựa vào các nội dung đoạn văn và tìm ra điểm chung. 

Lời giải chi tiết:

Điểm giống nhau trong cách thức cai trị của các quan viên đứng đầu chính quyền đô hộ: Đều thể hiện bản chất tham lam, hà khắc, tàn bạo trong cai trị nhân dân ta của các viên quan cai trị phương Bắc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close