Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 46 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy trình bày tóm tắt chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc và rút ra nhận xét.

Đề bài

Hãy trình bày tóm tắt chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc và rút ra nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung mục 1 trang 65-66 SGK

Lời giải chi tiết

* Tóm tắt chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta trong thời kì Bắc thuộc:

- Về bộ máy cai trị: chia thành các đơn vị hành chính như châu - quận, dưới đó là huyện, Chính quyền từ cấp huyện trở lên đề do người Hán nắm giữ.

- Về kinh tế: Các quan cai trị chiếm ruộng đất của nhân dân, áp đặt chính sách tô thuế nặng nề, chính quyền nắm độc quyền về sắt và muối, bắt nhân dân cống nạp vật phẩm.

- Về văn hóa xã hội: thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt và tìm cách xóa bỏ những tập quán lâu đời của người Việt.

=> Nhận xét: qua chính sách cai trị có thể thấy sự hà khắc, tàn bạo của chính quyền đô hộ.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close