Giải Bài 2.23 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy phân tích các số A, B sau đây ra thừa số nguyên tố A = 6^2.9^3; B = 3.8^2.25

Đề bài

Hãy phân tích các số A, B sau đây ra thừa số nguyên tố

A = 62.93;   B = 3.82.25

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích từng thừa số ra thành tích các số nguyên tố

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)A = {6^2}{.9^3} = 6.6.9.9.9\\ = 2.3.2.3.3.3.3.3.3.3\\ = {2^2}{.3^8}\\b)B = {3.8^2}.25 = 3.(2.2.2).(2.2.2).5.5\\ = {2^6}{.3.5^2}\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close