Giải Bài 2.26 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kiểm tra xem trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố: 829; 971; 9 891; 12 344; 32 015.

Đề bài

Kiểm tra xem trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố:

829; 971; 9 891; 12 344; 32 015.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Quan sát bảng số nguyên tố

+Số chia hết cho số khác 1 và chính nó là hợp số

+ Dấu hiệu chia hết cho 2: có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8

+ Dấu hiệu chia hết cho 5: có chữ số tận cùng là 0; 5

+ Dấu hiệu chia hết cho 3: có tổng các chữ số chia hết cho 3

Lời giải chi tiết

Tra bảng nguyên tố ta thấy 829 và 971 là số nguyên tố

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 ta có:

 9 891 ⁝ 3( do 9 + 8 + 9 +1=27 ⁝ 3);

12 344 ⁝ 2 ( do có tận cùng là 4);

32 015 ⁝ 5 ( do có tận cùng là 5)

Vậy 9 891; 12 344; 32 015 là hợp số.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close