Bài 2 trang 193 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 2 trang 193 sách bài tập toán 9. Biểu thức ...

Đề bài

Biểu thức \(\sqrt{5-2x}\) xác định khi:

\((A)\;x=2,5;\) 

\((B)\; x\ge2,5;\)

\((C)\; \) với mọi giá trị của \(x;\)

\((D)\; x\le2,5;\)

Hãy chọn đáp án đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\sqrt{A}\) xác định (hay có nghĩa) khi \(A\) lấy giá trị không âm.

Lời giải chi tiết

Biểu thức \(\sqrt{5-2x}\) xác định khi:\(5-2x\ge0\)\(\Leftrightarrow -2x\ge -5\)\(\Leftrightarrow x\le 2,5\)

Vậy chọn \((D)\; x\le2,5\)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close