Giải Bài 1.66 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 16x + 40 = 10.3^2+ 5(1 + 2 + 3) b) 92 – 2x =2.4^2 – 3.4 + 120 : 15

Đề bài

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) \(16x + 40 = 10.3^2+ 5(1 + 2 + 3)\)

b) \(92 – 2x =2.4^2 – 3.4 + 120 : 15\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các biểu thức ở vế phải, sau đó tìm x như đã học

Lời giải chi tiết

a) Ta có:\(10.3^2+ 5(1 + 2 + 3) = 10. 9 + 5. (3 + 3) = 90 + 5. 6 = 90 + 30 = 120\)

Do đó: 16x + 40 = 120 

            16x = 120 – 40

            16x = 80

                 x = 80: 16

                 x = 5

Vậy x = 5.

b) Ta có: \(2.4^2 – 3.4 + 120 : 15\)= 2. 16 – 12 + 8 = 32 - 12 + 8 = 20 + 8 = 28

Do đó: 92 - 2x = 28 

                    2x = 92 – 28

                    2x = 64

                      x = 64: 2

                      x = 32

Vậy x = 32.

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close