Giải Bài 1.64 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) [(33 – 3): 3]^{3+3} b) 2^5+2{12+2.[3.(5 – 2 ) +1] +1}+1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a)      \([(33 – 3): 3]^{3+3}\)

b)      \(2^5+2{12+2.[3.(5 – 2 ) +1] +1}+1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; lũy thừa ---> nhân, chia ---> cộng, trừ

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a){[(33 - 3):3]^{3 + 3}} = {(30:3)^6} = {10^6} = 1000000;\\b){2^5} + 2.\{ 12 + 2.[3.(5 - 2) + 1] + 1\}  + 1\\ = 32 + 2.[12 + 2.(3.3 + 1) + 1] + 1\\ = 32 + 2.(12 + 2.10 + 1) + 1\\ = 32 + 2.(12 + 20 + 1) + 1\\ = 32 + 2.33 + 1\\ = 32 + 66 + 1\\ = 99\end{array}\)

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close