Giải Bài 1.65 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) P =2.x^3+3.x^2+5x+1 khi x = 1; b) P = a^2 – 2.ab +b^2 khi a = 2; b = 1.

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) P =\(2.x^3+3.x^2+5x+1\) khi x = 1;

b) P = \(a^2 – 2.ab +b^2\) khi a = 2; b = 1.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay giá trị của x,a,b vào biểu thức P, rồi thực hiện phép theo thứ tự lũy thừa --> nhân, chia --> cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a) Thay \(x = 1\) vào biểu thức P ta được:

\( P = 2.x^3+3.x^2+5x+1= 2.1^3 + 3. 1^2 + 5.1 +1\)

\(=2.1 + 3.1 +5.1 + 1= 2 + 3 + 5 + 1\)

\(= 5 + 5 + 1 = 10 + 1 = 11\)

Vậy \(P = 11\) khi \(x = 1\)

b) Thay \(a = 2; b = 1\) vào biểu thức P ta được:

\( P =a^2 – 2.ab +b^2= 2^2 – 2. 2.1 +1^2\)

\( = 4 – 4.1 + 1 = 4 – 4 + 1 = 0 + 1 = 1\)

Vậy \(P = 1\) khi \(a = 2, b = 1\)

Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close