Giải Bài 1.63 trang 26 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) 3.10^3+ 2.10^2+ 5.10 b) 35 – 2.1^111+ 3.7.7^2 c) 5.4^3+ 2.3 – 81.2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(3.10^3+ 2.10^2+ 5.10\)

b) \(35 – 2.1^{111}+ 3.7.7^2\)

c) \(5.4^3+ 2.3 – 81.2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu thức không có ngoặc, thực hiện phép tính theo thứ tự lũy thừa à nhân, chiaà cộng, trừ

Lời giải chi tiết

a) \(3.10^3+ 2.10^2+ 5.10\)

= 3. 1 000 + 2. 100 + 5. 10

= 3 000 + 200 + 50

= 3 200 + 50

= 3 250

b) \(35 – 2.1^{111}+ 3.7.7^2\)

= 35 – 2. 1 + 21. 49

= 35 – 2 + 1 029

= 33 + 1 029

= 1 062

c) \(5.4^3+ 2.3 – 81.2+7\)

= 5. 64 + 6 – 162 + 7

= 320 + 6 – 162 + 7

= 326 – 162 + 7

= 164 + 7

= 171

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close