Giải Bài 1.52 trang 27 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

Đề bài

Viết biểu thức tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (hình dưới) theo a, b, c. Tính giá trị của biểu thức đó khi a = 5cm; b = 4cm; c = 3cm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 2.c.(a + b)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là: a.b

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: \(Stp = Sxq + 2S_{đáy}\)

Lời giải chi tiết

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: \(Stp = Sxq + 2S_{đáy}= 2.c.(a + b) + 2.a.b\)

Khi a = 5cm, b = 4cm, c = 3cm thì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

\(2.c.(a + b) + 2.a.b = 2. 3. (5 + 4) + 2. 5 . 4\)

\(= 6.9 + 40 = 54 + 40 = 94 (cm^{2}\))

Vậy diện tích của hình hộp chữ nhật là 94 (cm\(^{2}\))

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close