Giải bài 1- Phần Tự luận- trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Dựa vào Lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung phù hợp.

Đề bài

Dựa vào Lược đồ hình 1 (trang 52, SGK), hãy lập bảng theo mẫu sau và điền những nội dung phù hợp.

TT

Tên quốc gia sơ kì

Tên quốc gia hiện nay

1

Văn Lang- Âu Lạc

Việt Nam

 

……………………

……………………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ để trả lời

Lời giải chi tiết

TT

Tên quốc gia sơ kì

Tên quốc gia hiện nay

1

Văn Lang - Âu Lạc

Việt Nam

2

Lâm Ấp

Việt Nam

3

Phù Nam

Việt Nam

4

Ha-ri-pun-giay-a

Thái Lan

5

Đva-ra-va-ti

Thái Lan

6

Chân Lạp

Cam-pu-chia

7

Sri-kse-tra

Mi-an-ma

8

Tam-bra- lin-ga

Ma-lai-xi-a

9

Lang-ka-su-ka

Ma-lai-xi-a

10

Ma-lay-u

In-đô-nê-xi-a

11

Ta-ru-ma

In-đô-nê-xi-a

12

Ka-lin-ga

In-đô-nê-xi-a

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close